වැටුප් නොලබන සත්කාර සේවා, ස්ත්‍රී පුරුෂ වැටුප් විෂමතාවට ප්‍රධාන හේතුවක් – ස්ත්‍රී පුරුෂ වැටුප් විෂමතා පිළිබඳව සිදුකළ අධ්‍යනයකින් හෙළිවෙයි

You are here:
Go to Top