කොවිඩ් වසංගත සහ පශ්චාත් කොවිඩ් වසංගත සමාජයක දරුවන්ගේ යහපැවැත්ම සහ සුභසිද්ධිය ලඟා කරගැනීම සම්බන්ධව ගරු පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රි රෝහිණි විජේරත්න මහත්මිය සමඟ සාකච්ඡාව

You are here:
Go to Top